Pengertian dan Contoh Surat Lamaran Kerja yang Baik dan Benar

Pada kesempatan kali ini kita membahas artikel yang berjudul “Pengertian dan Contoh Surat Lamaran Kerja yang Baik dan Benar” Mari kita simak penjelasan lengkap dibawah ini.

Pengertian Surat Lamaran Kerja

 

Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga diartikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan agar karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal atau resmi, misalnya surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alinea atau paragraf pembuka. Jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka.

Syarat syarat surat lamaran

  1. Surat lamaran harus menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.
  2. Surat lamaran ditulis tangan yang rapi kecuali jika ada permintaan tertentu yang harus diketik
  3. Surat lamaran dibuat dengan bahasa sopan dam simpatik
  4. Surat lamaran hendaknya berisikan hal-hal: identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar dan lampiran.

Unsur-unsur Penting Surat Lamaran Pekerjaan

a. Tanggal Surat

Nama kota tempat surat di tulis.
Misal: Banda Aceh, 10 September  2014

b. Lampiran Surat

Hal-hal yang perlu disertakan sehubungan dengan surat lamaran.
Misalnya:
Lampiran :Tiga lembar atau Lamp: Tiga lembar.

c. Hal Surat

Untuk memberitahukan kepada pembaca surat mengenai masalah pokok surat itu. Misalnya:
Hal: Lamaran Pekerjaan Untuk Teknisi .

d. Alamat Surat

Sebagai penunjuk langsung pihak penerima surat.
Misalnya:
Yth. Direktur PT Sangga Buana
Jalan Tgk.Hj.Fakinah No.10
Banda Aceh

e. Salam Pembuka

Tanda hormat penulis surat dan berfungsi sebagai ucapan permisi.
Misalnya:
Assalamualaikum wr. wb.
Dengan hormat,
Bapak/Ibu…….yang terhormat,
Salam Sejahtera,

f. Paragraf Pembuka

Mengantarkan pokok masalah yang dikemukakan dalam surat.
Misalnya:
            sehubungan dengan iklan yang bapak pasang pada koran serambi, 9 September 2014, dengan ini saya mengajukan lamaran ke perusahaan bapak sebagai manager.

g. Paragraf Isi

            Isi surat hendaknya disampaikan secara jelas, singkat, menarik dan santun.

Misalnya:

Nama                                      : Firdaus
Tempat, Tanggal Lahir       : Jakarta, 29 Agustus 1980
Jenis Kelamin                        : Laki-Laki
Agama                                     : Islam
Pendidikan/Jurusan           : S-1 Akuntasi
Alamat                                     : Jalan Kramat Jati No.25 Jakarta Pusat
Nomor Telepon/Hp             : 08123456789
            Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu, agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, dengan jabatan sebagai staf keuangan.

h. Salam Penutup

            Untuk menyatakan rasa hormat.
    Misalnya:
            Wassalam,
            Hormat kami,
            Hormat Saya,

i. Tanda Tangan

Surat belum sah apabila tidak disertakan tanda tangan, apabila memakai materai maka tanda tangan di atas materai.

j. Nama Pelamar

Nama pelamar tidak usah ditulis dengan huruf kapital semua atau diletakkan di dalam tanda kurung .

Contoh Surat Lamaran Kerja yang Baik dan Benar

Pengertian dan Contoh Surat Lamaran Kerja yang Baik dan Benar

 

Nah begitulah pembahasan artikel kali ini tentang “Pengertian dan Contoh Surat Lamaran Kerjayang Baik dan Benar”. Semoga Bermanfaat

Leave a Comment